Image 1 of 1
EH-Shepard-Interwar-Cartoons-Punch-Magazine-1927.12.14.669.tif
County Songs. XXIV. - Suffolk.