Info
(Yojimbo) Toshiro Mifune as Sanjuro, Eijuro Tono as Gonji, Tatsuya Nakadai as Unosuke